OBCHODNÍ PODMÍNKY WEBU A INTERNETOVÉHO OBCHODU RESTAURACE VÝTOPNA

1. Základní údaje
1.1. Provozovatel internetového obchodu (dále jen “provozovatel"): 

Provozovatelem je společnost:
EFEF spol. s r.o.
Armádní 318,
664 41 Omice 
IČ: 494 46 444
DIČ: CZ49446444

Provozovatel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12386
Provozovatel je registrovaným plátcem DPH


1.2. Kupující (spotřebitel)
Kupující (spotřebitel) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. (Dále jen „Kupující“.)

Právní vztahy prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a předpisy souvisejícími, ve znění pozdějších novelizací.


1.3. Kupující (podnikatel)
Kupující (podnikatel) je osoba, která není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „Kupující – podnikatel“).


1.4. Obchodní podmínky
Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Kupujícím.

Součástí těchto Obchodních podmínek je také Záruční a reklamační řád a ujednání o ochraně osobních údajů (Ochrana osobních údajů).

Podáním objednávky (návrh na kupní smlouvu) Kupující potvrzuje svůj souhlas s Obchodními podmínkami v jejich plném znění.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Provozovatele, je Kupujícím - podnikatelem. Na tyto obchodní případy se vztahuje obecná zákonná úprava pro kupní smlouvu.


2. Objednávka zboží
Seznam zboží na stránkách www.vytopna.cz nebo shop.vytopna.cz a sdílených stránkách je katalogem běžně dodávaného zboží. Provozovatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy).

K objednání Kupující vybere zboží, jeho množství, způsob dopravy a platby, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy.

Ceny zboží si může Kupující ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu může ověřit v sekci Doprava.

V případě akčních cen, tyto platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou. Kupující obdrží objednané zboží za cenu platnou v době objednání.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a Kupující bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


3. Okamžik uzavření kupní smlouvy
Kupní smlouva na zboží nabízené na internetovém obchodě VÝTOPNA vzniká v okamžiku, kdy Provozovatel potvrdí Kupujícímu jeho objednávku.

Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

4. Zrušení objednávky
Kupující i Provozovatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku až do potvrzení objednávky Provozovatelem. Pokud zruší objednávku Provozovatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě Provozovatele a Kupujícího, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

5. Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností Provozovatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. O přesném termínu doručení bude Kupující předem informován. Dodací lhůta má pouze informativní charakter a není pro Provozovatele závazná.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou Kupující stanovil v objednávce.

Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy uvedené Kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.

Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.


6. Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje Provozovatel. Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání zboží z kupní smlouvy určuje Provozovatel. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.

Náklady na dopravu zboží jsou kalkulovány dle aktuálního ceníku a jsou uvedeny v sekci Doprava.

V případě zasílání zboží do zahraničí si Provozovatel vyhrazuje právo připočíst ke standardní ceně dopravy dle aktuálního ceníku dodatečné náklady za dopravu do zahraničí.


7. Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně u dodavatele při přebírání zboží, hotově v místě předání zboží nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

V případě poslání objednaného zboží prostřednictvím přepravce si Provozovatel vyhrazuje právo připočíst náklady na vyřízení dobírky k ceně objednávky podle aktuálního ceníku.

V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet Provozovatele.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy doklad o zakoupení.

Ceny nabízeného zboží a služeb (např. doprava) jsou uvedeny včetně DPH. Pokud není u ceny výslovně uvedeno, že cena je uvedena bez DPH.

Veškeré změny a změny cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny.


8. Převzetí zboží
Provozovatel je povinen dodat Kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a Kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu uhradit.

Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží také na Kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je Kupující za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude Kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Podepsáním daňového dokladu řidiči Kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte samotné zboží.

V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


9. Odstoupení od smlouvy

9.1. Právo Kupujícího na odstoupení od smlouvy
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Provozovatel nesplní smluvené podmínky.

Dále má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového obchodu).

Zboží musí být vráceno v bezvadném stavu s veškerým příslušenstvím a obalovým materiálem. Pokud je tomu tak, bude finanční částka za zboží vrácena v plné výši.

V případě, že je zboží vráceno Provozovateli v jiném než neporušeném stavu, je Kupující povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Provozovatel je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody jednostranně započíst na pohledávku Kupujícího vůči Provozovateli na vrácení kupní ceny. Provozovatel v takovém případě vrací Kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu.

Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku nemůže v některých případech od kupní smlouvy odstoupit, zejména pak v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, dále v případě dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, dodávky zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, nebo dodávky novin, periodik nebo časopisů.

Kupující může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí Provozovateli, a to elektronicky na emailovou adresu shop@vytopna.cz s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Náklady na přepravu zboží k Provozovateli nese v plné výši Kupující. Zboží neposílejte v žádném případě na dobírku, nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy zašle nebo předá Provozovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, v původním obalu s dokladem o platbě.

Vrácené zboží zašle Kupující na adresu Provozovatele:
EFEF spol. s.r.o.
Armádní 318
664 41 OMICE

Pokud Kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží Provozovateli, nebude zboží přijato, případně bude na náklady Kupujícího zasláno zpět, stejně tak zásilky, ze kterých není patrné proč k nám byly zaslány.

Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

9.2 Právo Provozovatele na odstoupení
Provozovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv do okamžiku převzetí zboží Kupujícím, zejména pokud dojde k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě.

Před odstoupením Provozovatel kontaktuje Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.


10. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Provozovatelem a Kupujícím.

Jazykem komunikace mezi Provozovatelem a Kupujícím a jazykem kupní smlouvy je český jazyk. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány Provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.

Provozovatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na svých internetových stránkách.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně Provozovatele. 

Tyto podmínky jsou platné od 1. 11. 2015.
Aktualizováno 1.12.2016.

Všeobecné podmínky ZÁKAZNICKÉ KARTY klubu VÝTOPNA, SPOLEČNOSTI EFEF, SPOL. S R.O., (DÁLE JEN VÝTOPNA)

Tyto Podmínky členství a principy věrnostního programu Výtopna („Podmínky“) upravují podmínky účasti ve věrnostním programu restaurace Výtopna („Věrnostní klub“) provozovaném společností EFEF, spol. s r.o., se sídlem Armádní 318, 664 41 Omice, IČO: 494 46 444, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 12386 (dále jen „Výtopna“) v souvislosti s přidružením k věrnostnímu programu Zákaznické karty České pošty, s. p.

I. Členství v klubu VÝTOPNA
Věrnostní program je určen zákazníkům restaurační sítě Výtopna.
Členem Věrnostního programu se může stát fyzická osoba starší 18 let včetně, která je rezidentem v ČR a která řádně vyplní, podepíše a odevzdá přihlášku do věrnostního programu.

Z Věrnostního programu jsou vyloučeny právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelé. Na členství ve Věrnostním programu není právní nárok.

Vícenásobné členství není možné. Členství vzniká v okamžiku doručení zákaznické karty zákazníkovi (dále jen „Zákaznická karta“).

Odevzdáním řádně vyplněné přihlášky zákazník vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami a dále souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v souladu s ujednáním o Ochraně osobních údajů a Podmínkami zpracování osobních údajů uvedenými níže, které jsou nedílnou součástí těchto Podmínek.

Výtopna nenese odpovědnost za chybu či neúplnost údajů uvedených v přihlášce nebo sdělených členem Věrnostního programu při změně údajů.

Na základě přihlášky je zákazníkovi na uvedenou adresu doručena Zákaznická karta.

II. Výhody členství v klubu VÝTOPNA
Zákaznickou kartou se člen prokazuje v zapojených pobočkách restaurační sítě Výtopna a na základě této karty je mu přiznána sleva 10 % na útratu v restauraci. Seznam zapojených poboček restaurace Výtopna je uveden níže v části Zapojené pobočky. Sleva se nevztahuje na produkty prodávané přes e-shop restaurace Výtopna.

Výtopna může pro členy Věrnostního programu vypisovat další speciální akce a odměny, o kterých bude členy informovat e-mailem nebo na svých webových stránkách www.vytopna.cz.

Slevy nelze sčítat. Sleva na základě Zákaznické karty nemůže být uplatněna v případě využití jiných akčních nabídek (např. zvýhodněné kreditové poukazy apod.). Při platbě zvýhodněným kreditovým poukazem, zakoupeným na eshopu restaurace Výtopna, není možné slevy Zákaznické karty využít.

Výhody poskytnuté na základě Zákaznické karty nelze směnit za hotovost.

Zákaznická karta je nepřenosná a sleva bude na jejím základě poskytnuta pouze jejímu oprávněnému držiteli. Při uplatnění nároku na slevu na základě Zákaznické karty může být po zákazníkovi požadováno ověření totožnosti. Pokud zákazník takovéto ověření neposkytne, vyhrazuje si Výtopna právo slevu na základě Zákaznické karty neposkytnout.

Veškeré případné reklamace týkající se uplatnění slevy na základě Zákaznické karty musí být uplatněny při platbě, ke které se reklamace vztahuje. Na pozdější reklamace týkající se neposkytnutí slevy nebude brán zřetel.

Zákaznickou kartu restaurace Výtopna je také možno užívat jako Zákaznickou kartu České pošty, podmínky k užívání Zákaznické karty České pošty se řídí Obchodními podmínkami Zákaznické karty České pošty dostupnými na www.zakaznicka-karta.cz. Výtopna za závazky partnera neručí a jakákoli odpovědnost Výtopny v souvislosti se službami smluvního partnera je vyloučena.

III. Ukončení členství v klubu Výtopna
Člen klubu může svoje členství kdykoliv zrušit, a to zasláním písemné žádosti o ukončení členství společnosti EFEF, spol. s r.o. Členství zaniká uplynutím jednoho měsíce od okamžiku převzetí žádosti o ukončení společností EFEF, spol. s r.o. Výtopna je oprávněna pozastavit členství tomu členovi, u kterého je důvodné podezření na porušení těchto Podmínek, a to až do doby konečného rozhodnutí o případném zrušení členství.

Okamžikem zrušení či ukončení členství z jakéhokoli důvodu se ruší všechny výhody Zákaznické karty v rámci klubu Výtopna bez nároku na kompenzaci.

Výtopna si vyhrazuje právo zrušit členství ve Věrnostním programu členovi, jehož Zákaznická karta nebyla použita při nákupu déle než 24 měsíců.

Členství zaniká také v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, které jsou podmínkou členství ve Věrnostním programu. Ve všech výše uvedených případech právo na opětovné přihlášení do Věrnostního programu zůstává zákazníkovi zachováno. Zákaznická karta po ukončení členství v klubu Výtopna nadále slouží jako Zákaznická karta České pošty, pakliže trvají veškeré podmínky pro její užívání dle Obchodních podmínek České pošty, dostupných na www.zakaznicka-karta.cz.

IV. Závěrečná ustanovení
Výtopna si vyhrazuje právo kdykoliv tento Věrnostní Program bez náhrady ukončit nebo změnit. Výtopna je také oprávněna kdykoli změnit tyto Podmínky.

Pokud není uvedeno jinak, jsou změny účinné okamžikem jejich zveřejnění na www.vytopna.cz. Poté, co nové Podmínky nabydou účinnosti, má se za to, že člen se změnou Podmínek souhlasí okamžikem použití karty při platební transakci v restauracích Výtopna.

Zapojené pobočky:
Restaurace Výtopna, Palác Fénix, Václavské nám. 56, 110 00 Praha 1
Restaurace Výtopna, NC PALLADIUM, nám. Republiky 1, 110 00 Praha 1

V. Ochrana osobních údajů
Člen Klubu Výtopna svým podpisem na Žádosti o vystavení Zákaznické karty výslovně souhlasí s tím, aby společnosti EFEF, spol. s r.o. a Česká pošta, s. p., oba jako správci osobních údajů, zpracovávali v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jeho osobní údaje uvedené v Žádosti o vystavení Zákaznické karty, a to za podmínek uvedených na zadní straně této žádosti, a zvláště pak všechny údaje získané používáním této Zákaznické karty. Osobní údaje člena Klubu Výtopna budou zpracovávány za účelem zajištění jeho účasti v Klubu Výtopna a v bonusovém programu Zákaznické karty České pošty (viz další informace níže), dále za účelem nabízení obchodu a služeb společnosti EFEF, spol. s r.o., jejích smluvních partnerů a České pošty, s. p., za účelem zasíláním obchodních sdělení společnosti EFEF, spol. s r.o., jejích smluvních partnerů a České pošty, s. p.

Tyto podmínky jsou platné od 1. 2. 2017.